facebook

Rada Parafialna

Według postanowień Soboru Watykańskiego II,  jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, zgodnie z  zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania  odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna.

Parafialne Rady Duszpasterskie w naszej diecezji powoływane są i działają na mocy obowiązującego statutu (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Lubelskiej).

Radę Parafialną stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 – 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Rada parafialna nie jest jednak osobą prawna i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest każdorazowy proboszcz. Rada nie zarządza więc parafią, a ma jedynie głos doradczy. Do zadań Rady należy: wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności parafii, oraz formułowanie wniosków i propozycji mających na celu polepszenie jej funkcjonowania. Rada powinna wspierać proboszcza we wszystkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa, m. in. w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii (kościół i jego otoczenie, kaplice, cmentarz, obiekty i pomieszczenia parafialne). Raz w roku Proboszcz wraz z Radą składa pisemne sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów do Kurii Diecezjalnej. Sprawozdanie roczne zostaje również przekazane wiernym parafii w czasie nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego.