100lecie 100lecie 100lecie 100lecie

Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę w porozumieniu z parafią, ponieważ działka na której zlokalizowany jest plac parkingowy w większości należy do parafii i jest jej własnością, parafia będzie partycypowała w kosztach budowy parkingu poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów inwestycji. Zostało wydzielone konto bankowe do wpłat na ten cel, część kosztów poniesie także gmina, ponieważ plac parkingowy położony jest częściowo w pasie drogi gminnej. W stanie istniejącym parking posiada nawierzchnię tłuczniową (częściowo ziemną). Celem inwestycji jest nadanie obiektowi właściwych funkcji użytkowych. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Zaprojektowano parking dla kilkudziesięciu miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z płyt ażurowych (ze względu na konieczność zapewnienia przesiąkania wód opadowych i składowania śniegu w miesiącach zimowych).

Wydzielone konto parafii do wpłat na cel „Modernizacja parkingu”

51 8200 1018 2002 1800 0198 0004